Regulamin

Regulamin sklepu IZOMIX

 

Sklep internetowy  IZOMIX prowadzony jest przez IZOMIX sp. z o.o. z/s w Mazowszu 5a, 87-640 Czernikowo.

 

 I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep prowadzony jest poprzez stronę https://sklep.izomix.pl/

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu.

 3. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe i podlegają sprawdzaniu przed przygotowaniem przesyłki.

 4. Ceny podane na stronie sklepu są cenami podanymi w PLN, na stronie do każdego towaru podane są zarówno ceny netto jak i brutto. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych towarów, wycofania asortymentu oraz wprowadzenia nowych towarów.

 5. W przypadku złożenia zamówienia dostawy do miejsca leżącego poza granicami Unii Europejskiej, cena towaru ulegnie zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Informacje odnośnie ich wysokości znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/commission/index_en

 6. Prezentacja towarów na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 7. Mogące pojawić się na stronie sklepu błędy o charakterze oczywistym, w tym dotyczące opisu towaru i ceny, które Klient – działając rozsądnie – może łatwo zauważyć i wyjaśnić ze sklepem, nie mogą być one podstawą roszczeń.

 8. Wszelkie zdjęcia i informacje tekstowe oraz inne elementy graficzne strony sklepu   stanowią własność sklepu lub ich autorów i są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek ich przetwarzanie, powielanie i nawet jednorazowe wykorzystanie w całości lub we fragmentach w innym celu niż złożenie zamówienia, wymaga zgody właściciela sklepu.

 9. Wykorzystane w celu prezentacji znaki towarowe oraz nazwy producentów i autorów stanowią przedmiot ich własności.

 10. Klientem jest osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji i złożyła zamówienie.

 11. Sklep nie wysyła niezamówionych materiałów informacyjnych i handlowych oraz chroni dane osobowe Klientów.

 

II. Rejestracja Klientów i składanie zamówień

 1. Rejestracja jest dobrowolna, bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu IZOMIX.

 2. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane. W przypadku niepełnych danych lub braku ich wiarygodności zamówienie może zostać anulowane.

 3. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Zamówienia złożone po godzinie 16 lub w weekend rozpoczną swoją realizację dopiero w następny dzień roboczy.

 4. W zamówieniu Klient określa formę płatności, sposób dostawy oraz wyraża zgodę na wykorzystanie oraz przetworzenie jego danych w celu realizacji zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail informację o numerze zamówienia, z prośbą o potwierdzenie treści zamówienia oraz danych wprowadzonych podczas rejestracji przez Klienta. Informacja ta zawiera nr konta, na który można dokonywać przedpłat w przypadku wyboru tej formy płatności.

 6. Wskazane jest, aby wszelkie wątpliwości odnoszące się do oferowanych towarów oraz treści regulaminu sprzedaży były zgłaszane i wyjaśniane ze sklepem w formie elektronicznej pod adresem sklep@izomix.pl  lub telefonicznie  pod numerem 570 817 870 przed złożeniem zamówienia lub wysyłką towaru.

 7. Potwierdzone zamówienia są niezwłocznie kierowane do realizacji – według kolejności ich wpływu.

 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub je wycofać jedynie do czasu przekazania przesyłki dostawcy. W takim przypadku wskazany jest niezwłoczny kontakt ze sklepem.

 9. W celu uniknięcia nieporozumień kontakt ze sklepem w związku ze złożonym przez klienta  zamówieniem wymaga podania numeru, pod którym zamówienie zostało zarejestrowane.

 

 III. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 2. Czas przygotowania wysyłki nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych chyba, że na stronie towaru widnieje informacja dotycząca indywidualnego  czasu jego dostawy. Realizacją zamówienia przez sklep jest wydanie przesyłki przewoźnikowi/doręczycielowi.

 3. W przypadku wyczerpania zapasów lub chwilowego braku zamówionego asortymentu sklep informuje niezwłocznie klienta na podany adres e-mail o braku możliwości realizacji lub przypuszczalnym czasie oczekiwania. Decyzja, co do sposobu realizacji całości lub części zamówienia należy do klienta.

 4. Jeżeli czas oczekiwania okaże się dłuższy niż 30 dni Sklep nie gwarantuje ceny pierwotnej towaru, chyba że klient dokonał przedpłaty na ten towar.

 5. Dostarczenie towaru następuje na koszt klienta przesyłką rejestrowaną. Pokwitowanie odbioru bez zastrzeżeń oznacza, że przesyłka została dostarczona w stanie nienaruszonym.

 6. O przekazaniu przesyłki przewoźnikowi i jej zawartości sklep przesyła informację na podany przez klienta adres e-mail z powołaniem się na nr zamówienia oraz wskazaniem kosztu jej odbioru.

 7. Zamówiony towar dostarczany jest zgodnie z dyspozycją Klienta na wskazany przez niego w zamówieniu adres:

  1/ za pośrednictwem Poczty Polskiej na terenie Polski (przesyłki zagraniczne kalkulowane są indywidualnie)

  2/ za pośrednictwem współpracującej firmy kurierskiej

  Koszty dostawy ustalane są do każdego zamówienia biorąc pod uwagę gabaryty towaru i czas dostawy.

 8. W przypadku sprzedaży poza granice koszt i czas dostawy będzie odpowiednio wyższy odpowiadający proporcjonalnie podwyższonemu cennikowi przewoźnika.

 9. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje:

  1) rachunek, stanowiący dowód zakupu wyspecyfikowanych w nim towarów wraz z ich ceną, domyślnie jest to paragon, na życzenie klienta Sklep wystawia fakturę

  2) formularz odstąpienia od umowy,

 10. Klient ma prawo odmowy odbioru przesyłki w uszkodzonym opakowaniu, żądając od doręczyciela sporządzenia stosownego protokołu.

 11. Protokół opisujący rodzaj uszkodzeń oraz w miarę możliwości gabaryty przesyłki  winien być podpisany przez doręczyciela lub pracownika placówki odbiorczej.

 12. Klient powinien niezwłocznie poinformować Sklep, w szczególności o:

  1) odmowie odbioru przesyłki,

  2) o stwierdzonym braku dokumentów, o których mowa w pkt. 9,

  3) o niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem,

  4) o stwierdzonych wadach towaru.

 13. Strony, stosownie do okoliczności, ustalą ewentualny czas i sposób zwrotu towaru oraz ponownej dostawy. W przypadku gdy stwierdzone braki lub niezgodności wystąpiły z winy Sklepu koszty przesyłki zwraca Sklep.

 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub zwrot przesyłki spowodowane błędnymi danymi adresowymi.

 15. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, kosztem jej zwrotu i dostarczenia zostaje obciążony klient 

 16. W budzących wątpliwości przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji przesyłki do czasu sprawdzenia lub uzupełnienia danych adresowych odbiorcy.

 17. W przypadku braku odbioru dwóch przesyłek Sklep zastrzega sobie doliczenie kosztów ich wysyłki i zwrotu do wartości kolejnego zamówienia, którego realizacja uzależniona jest od dokonania przedpłaty.

 

IV. Formy płatności i nadpłaty

 1. Zapłata za towar i koszty wysyłki mogą być realizowane w formie:

  A. przedpłaty:

  1) przelewem bankowym lub internetowym,

  2) za pośrednictwem systemu PayU,

  B. gotówką przy odbiorze przesyłki (polecenie pobrania).

 2. Sklep nie przyjmuje przedpłat realizowanych przelewem pocztowym.

 3. Przy dokonywaniu przedpłaty należy podać numer potwierdzonego zamówienia.

 4. Przedpłata winna zostać dokonana w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia. W przypadku wyboru tej formy płatności, zamówiony towar jest rezerwowany do czasu zarejestrowania przedpłaty.

 5. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, Sklep dokona zwrotu przedpłaty w terminie 10 dni roboczych od otrzymania rezygnacji na wskazany przez Klienta rachunek. Dotyczy to także zwrotu nadpłat.

 6. Szczególnym przypadkiem nadpłaty jest należny Klientowi zwrot ceny pobranej przy dostawie zwróconego towaru, co do którego Klient odstąpił od umowy lub uznano reklamację.

 7. W przypadku żądania zwrotu przedpłaty lub nadpłaty przekazem pocztowym, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt przekazu pocztowego.

 8. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta z jakiegokolwiek tytułu o sposobie zwrotu nadpłat decyduje Klient.

 9. Z istniejących na koncie Klienta nadpłat Sklep zastrzega prawo potrącenia wymagalnych i bezspornych należności Sklepu, z tytułu kosztów dostawy, o których Klient zostanie powiadomiony droga e-mailową.

 

V. Zwroty i wymiana towaru

 1. Sklep informuje, że w każdym przypadku zwrotu należy wyspecyfikować zwracane egzemplarze i ilości towaru. Wymiana towaru lub zwrot kosztów zakupu może nastąpić wyłącznie na podstawie oryginału dowodu zakupu / rachunku dołączonego do przesyłki. Powyższe dotyczy również reklamacji.

 2. Konsument ma  prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.

 3. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu jest dołączany do przesyłki i jest dostępny do pobrania w zakładce Regulamin sklepu na stronie internetowej Sklepu. Prawo odstąpienia dotyczy tylko towaru w stanie niezmienionym i nie noszącego śladów użytkowania. Jego realizacja następuje przez przesłanie podpisanego Oświadczenia o odstąpieniu na adres: Mazowsze 5a, 87-640 Czernikowo (decyduje data nadania listu poleconego lub paczki) lub drogą e-mailową na adres sklep@izomix.pl

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Zwrócony towar musi posiadać wszystkie elementy, które posiadał przy wysyłce.

 6. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz Oświadczenie o odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostało przesłane wcześniej. Na żądanie Klienta Sklep potwierdzi otrzymanie zwrotu towaru.

 7. Przedsiębiorstwo nie przyjmuje przesyłek za poleceniem pobrania. Nie odbiera też towaru dostarczonego przez Klienta do jej siedziby – nawet jeżeli o takiej formie zwrotu Sklep został uprzedzony.

 8. Zwrot należności za odesłane towary dokonany zostanie w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru oraz dokumentów, o których mowa w pkt. 6 – z zastrzeżeniem zawartym w pkt. 3 i 5.

 9. Jeżeli zwrócony towar budzi zastrzeżenia, co do spełniania warunków zwrotu wskazanych w pkt. 2, 3, 4 i 5 zostanie poddany komisyjnej ocenie i dalszy tryb postępowania będzie zależny od dokonanych ustaleń, o których Klient zostanie powiadomiony.

 10. Powyższe zasady zwrotu towaru dotyczą także wymiany towaru na inny. Przypadki takie należy zgłosić w możliwie najkrótszym terminie i ustalić ze Sklepem najkorzystniejszy sposób rozwiązania problemu.

 11. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

 

VI. Reklamacje

 1. Klient powinien dokonać odbioru przesyłki z należytą starannością. Klient może sprawdzić dostarczone dokumenty i zbadać zawartość przesyłki w obecności doręczyciela, po uiszczeniu należnych opłat.

 2. Klient ma prawo odmówić odbioru przesyłki w uszkodzonym opakowaniu lub zażądać spisania protokołu ustalenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia kompletności przesyłkę powinien odebrać.

 3. W każdym przypadku towar powinien być zbadany w możliwie najkrótszym czasie od daty odbioru.

 4. Podstawą zgłoszenia reklamacji mogą być tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w towarze w chwili sprzedaży (odbioru).

 5. Nie podlegają reklamacji wady powstałe w skutek niewłaściwego użytkowania  lub sposobu konserwacji

 6. Nie podlegają reklamacji przypadkowe lub celowe uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania towaru, jak też towar nadmiernie  zniszczony (posiadający uszkodzenia powstałe na skutek intensywnego użytkowania i braku dbałości).

 7. Reklamowany towar musi być czysty. Jego przesłanie na adres: Mazowsze 5a, 87-640 Czernikowo, następuje na koszt Klienta. Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

 8. Reklamację należy zgłosić i opisać wysyłając oświadczenie reklamacyjne na adres e-mailowy sklep@izomix.pl lub pocztą tradycyjną na adres Mazowsze 5a, 87-640 Czernikowo. Klient wskazuje rodzaj wady, termin i okoliczności powstania lub ujawnienia wady oraz proponowany sposób załatwienia reklamacji. Klient nie może od umowy odstąpić i żądać zwrotu pieniędzy jeżeli towar zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony. Koszt przesyłki będącej skutkiem uznanej reklamacji ponosi Sklep.

 9. Do zwrotów reklamacyjnych stosuje się IV pkt. 6.

 10. Reklamacje, do których nie dołączono oryginału rachunku nie będą rozpatrywane.

 11. O sposobie załatwienia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnej przesyłki. Brak odpowiedzi na reklamację w ww. terminie oznacza jej uznanie (decyduje data wysłania odpowiedzi).

 12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar zostanie zwrócony przesyłką ekonomiczną na koszt Klienta.

 13. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokonuje naprawy albo wymiany reklamowanego towaru lub – w braku możliwości wymiany – zwraca należność za wadliwy towar. Za zgodą Klienta Sklep może dokonać obniżenia ceny zakupu.

 14. Drobne różnice w kolorze towaru wynikające z ustawienia parametrów monitora Klienta nie stanowi podstawy reklamacji.

 

VII. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Podczas rejestracji i składnia zamówień Klient podaje jedynie dane niezbędne do zawarcia umowy, jej wykonania i rozliczenia zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. nazwisko i imiona, datę urodzenia, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji – jeżeli jest inny od adresu zameldowania, numer telefonu kontaktowego oraz adres elektroniczny.

 2. Dane osobowe Klienta, w tym ich przechowywanie i przetwarzanie, podlegają szczególnej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w zbiorze.

 4. Klient może przez 24 godz. na dobę przeglądać swoje dane, wprowadzać do nich zmiany i uzupełniać oraz może żądać zaprzestania ich przetwarzania składając pisemne oświadczenie.

 5. Po zakończeniu korzystania z usług Sklepu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie i korzystanie z danych przetwarzaniu podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do rozliczenia płatności za zakupione towary, poniesione przez Sklep, koszty nieodebranych dostaw oraz ich dochodzenia na drodze sądowej oraz zwrotu kosztów nadpłat, w tym udzielonych bonifikat.

 6. Zabezpieczenie możliwości dostępu osób trzecich do konta Klienta należy do niego. Klient winien pamiętać o nieudostępnianiu osobom trzecim hasła do swojego konta na stronie Sklepu.

 7. Klient w każdym czasie może wyrazić oraz cofnąć zgodę na informowanie go o poszerzeniu oferty o nowe towary oraz wprowadzanych promocjach i wyprzedażach.

 8. Klient może w każdym czasie wyrazić oraz cofnąć zgodę na przesyłanie mu innych informacji handlowych.

 9. Niezależnie od powyższego każdy może przesłać na adres Sklepu informacje na temat oferowanych towarów oraz sposobu funkcjonowania Sklepu, firmy kurierskiej, realizacji zamówień itp. – mające na celu usprawnienia funkcjonowania Sklepu i podniesienia poziomu satysfakcji Klientów. Każdy też może zamówić określone informacje handlowe.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego.

 2. W przypadku sporu z Klientem będącym Konsumentem będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 3. Ewentualne zmiany regulaminu będą podawane do wiadomości z 14 dniowym wyprzedzeniem i będą miały zastosowanie do zamówień złożonych po ich wejściu w życie.

 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy:

z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278),

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.),

z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży towarów konsumenckich oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz.1176 ze zm.),

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.